کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن

با توجه به اینکه مطابق استانداردهای تدوینی تمامی دستگاه ها جهت بررسی عملکرد صحیح اجزا و قطعات دستگاه نیاز به سرویس های دوره ای و دریافت تاییدیه کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن دارند، گروه صنعتی بارین پلیمر آمادگی خود را در  خصوص:

  • بازدید و سرویس دوره ای
  • به روز رسانی
  • تعمیر
  • تعویض قطعات معیوب
  • کالیبره نمودن دستگاه های جوش و سایر تجهیزات با برندهای مختلف

اعلام می نماید.

این فرم بر اساس مندرجات و الزامات ارائه شده در استاندارد 12176 iso و DVS2201 شامل:

  1. کالیبراسیون گیج فشار
  2. ترموستات و دمای هیتر
  3. عملکرد هیدرولیک
  4. عملکرد رنده دستگاه

می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر ضمن هماهنگی با واحد اداری شرکت نسبت به ارسال دستگاه به نشانی کارخانه اقدام نمایید تا در اسرع وقت نسبت به سرویس و صدور فرم کالیبره اقدام شود.

استانداردهای پيشنهادی جهت لوله های پلی اتيلن

لوله پلی اتيلن دارای استانداردهای مختلفی برای كاربردهای متفاوت است که برخی از معتبرترين آنها را برای شما فهرست نمود هايم، كه البته به دليل آنكه شرح كاملش و جزئيات آن در سايت، بخش استاندارد پلی اتيلن آمده است در اين ليست نياورديم.

DIN استاندارد شرح كامل اين استانداردها در سايت آنها موجود است و به زودی در اين سايت نيز قرار خواهيم داد.

ISO 1167:1996/EN 921:1995

سيستم لوله های پلاستيكی، لوله های ترموپلاستيك، تعيين سختی برای تحمل فشار داخلی در فشار ثابت

ISO 3663:1976

فشار لوله و اتصالات پلی اتيلن، اندازه های سيستم متريك فلنج ها

ISO 4433:1997

لوله های ترموپلاستيك، مقاومت در برابر مواد شيميائی، طبقه بندی (قسمت اول: روش تست غوطه وری، قسمت دوم: لوله های
پلی اولفين)

ISO 4437:1997

لوله های پلی اتيلن زيرخاكی برای تامين مايعات گازی، سيستم متريك، مشخصات كامل

ISO 9080:2003

لوله های پلاستيكی و سيستم های كانال، قابل استفاده جهت دروه طولانی و مقاومت هيدرواستاتيك با مواد ترموپلاستيك در لوله و
مقايسه آن

ISO 9623:1997

پلي اتيلن، پلي پروپيلن، اتصالات آداپتور برای لوله ها برای مايعات تحت فشار، طراحی طول و اندازه شيارها، سيستم متريك

ISO 9624:1997

لوله های ترموپلاستيك برای مايعات تحت فشار، اندازه ها، نر و مادگی اتصالات و ميزان مجاز لقی فلنج ها

ISO 12162:1995

مواد اوليه ترمو پلاستيك ها جهت لوله و اتصالات جهت كاربردهای تحت فشار، طبقه بندی و طراحی، ضريب اطمينان طراحی

ISO 12176-1:1998

لوله های پلاستيكی و اتصالات آن، تجهيزات سيستم جوش فيوژن پلی اتيلن، قسمت اول: بات فيوژن

ISO 12176-2:2000

لوله های پلاستيكی و اتصالات آن، تجهيزات سيستم جوش فيوژن پلی اتيلن، قسمت دوم : الكترو فيوژن

ISO 12176-3:2001

لوله های پلاستيكی و اتصالات، تجهيزات سيستم جوش فيوژن پلی اتيلن، قسمت سوم : مشخصات اپراتور

ISO 12176-4:2003

لوله های پلاستيكی و اتصالات، تجهيزات سيستم جوش فيوژن پلی اتيلن، قسمت چهارم: كدهای آموزشی

ISO 13477:1997

(RCP-small-scale steady-state test) لوله های ترمو پلاستيك برای انتقال مايعات، تعيين مقاومت پخش سريع ترك
(S4 test)

ISO 13478:1997

(RCP-Full-scale steady-state test) لوله های ترمو پلاستيك برای انتقال مايعات، تعيين مقاومت پخش سريع ترك
(FST)

ISO 13479:1997

لوله های پلی اولفين جهت انتقال مايعات، تعيين مقاوت پخش ترك، روشهای تست جهت افزايش آرام ترك در لوله های تركدار (تست
ترك)

ISO 13480:1997

cone لوله های پلی اتيلن، مقاوت در برابر رشد آرام ترك، روش تست

ISO 13761:1996

لوله های پلاستيكی و اتصالات، فاكتورهای كاهش فشار در سيستم های لوله های پلی اتيلن برای استفاده در دماهای بالای 20 درجه

ISO 14236:2000

لوله های پلاستيكی و اتصالات، مكانيكال، بهم فشردگی اتصالات با لوله های تحت فشار در سيستمهای تامين آب

ISO/TR10358:1993

لوله های پلاستيكی و اتصالات، جداول طبقه بندی شده مقاومت در برابر مواد شيميایی

ISO/TR11647:1996

جوش فيوژن مناسب در لوله های پلی اتيلن و اتصالات آن

ISO/TS 10839:2000

لوله و اتصالات پلی اتيلن جهت مصارف گاز، كدهای كمكی طراحی، جابجایی و نصب

EN 1555:2002

سازمان جهانی استاندارد سازی، ISO سيستم های لوله های پلاستيكی و پلی اتيلن جهت مصارف گاز