دستگاه های جوش پلی اتیلن در 3 کلاس کلی شامل دستی، نیمه هیدرولیک و تمام هیدرولیک تولید می شوند.

دستگاه های جوش پلی اتیلن دستی :

دستگاه های جوش پلی اتیلن دستی شامل 2 فک بوده که یکی از فک ها بصورت ثابت و دیگری بصورت متحرک می باشد, این کلاس در سایزهای 110، 160، 200، 250 و 315 قابل عرضه می باشند نیروی محرکه این دستگاه ها بصورت نیروی انسانی توسط اهرم می باشد. این کلاس کاری از سایز 32 تا 315 میلیمیتر را تحت پوشش خود قرار می دهد.

دستگاه های جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک :

دستگاه های جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک شامل 4 فک می باشد که بصورت 2 فک ثابت و 2 فک متحرک استفاده می شود، این کلاس تا سایز 315 قابلیت جوش به دوصورت تخت (90 درجه) و 45 درجه را دارد. همچنین با استفاده از شانه می توان دستگاه را بصورت یک فک ثابت و 3 فک متحرک مورد استفاده قرار داد. این کلاس در سایزهای 160، 200، 250، 315 و400 قابل عرضه هستند و رنج کاری در این کلاس از سایز  50 تا 400 میلیمتر می باشد. نیروی محرکه این دستگاه به صورت پمپ هیدرولیک دستی می باشد.

دستگاه های جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک :

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک شامل 4 فک می باشد که بصورت 2 فک ثابت و 2 فک متحرک مورد استفاده قرار میگیرد به کمک شانه می توان دستگاه را بصورت 1 فک ثابت و 3 فک متحرک مورد استفاده قرار داد . این کلاس تا سایر 315 قابلیت جوش به 2 صورت تخت (90 درجه) و 45 درجه را دارد و در سایزهای 160، 200، 250، 315، 400، 500، 630، 800، 1000 و 1200 قابل عرضه می باشند و رنج کاریشان از سایز 50 تا 1200 میلیمتر می باشد. نیروی محرکه این دستگاه ها بصورت پمپ برقی (پاورپک یا یونیت قدرت) می باشد که از سایز 500 و بالاتر بصورت 3 فاز می باشند.